Tài liệu số

HƯỚNG DẪN TRA CỨU

 • Tìm cơ bản: Tìm theo Từ khóa, Tên tài liệu, Tác giả, Năm xuất bản
 • Tìm chi tiết: Tìm theo các trường tìm kiếm mong muốn kết hợp nhiều tiêu chí.
  - Loại tài liệu
  - Nhan đề
  - Tác giả
  - Năm xuất bản
  - Từ khóa
  - Nhà xuất bản